Oferta firmy

Montaż instalacji systemów antenowych 3G UMTS, GSM
 • montż anten,
 • montaż urządzeń telekomunikacyjnych,
 • prace budowlane i montażowe torów antenowych na stacjach bazowych,
 • prowadzenie tras kablowych, ukladanie feederów,
 • transport urządzeń na site,
 • instalacje szaf sterujących,
 • integracje systemów,
 • pomiary torów antenowych,
 • zasilanie energetyczne stacji,
 • modernizacja systemów antenowych 3G UMTS, GSM. 
 
Prace budowlano - montażowe
 
Prace alpinistyczne
 • 10 pracowników posiada wymagane przeszkolenie i doświadczenie alpinistyczne,
 • doświadczenie zdobyte na wykonywanych pracach montażowo - instalacyjnych dla stacji bazowych telefonii komórkowej predysponuje nas do wykonywania różnych prac alpinistycznych (wieże, kominy, galerie, kościoły, dzwonnice),
 • posiadamy wymagany sprzęt i zabezpieczenia do bezpiecznego prowadzenia prac  alpinistycznych.
 
Spawanie konstrukcji stalowych, modernizacje, spawanie rurociagów
 • możliwość spawania materiałów kwasoodpornych, stali wysokostopowych, energetycznych, aluminium, itp.,
 • posiadamy technologie spawalnicze zgodne z EN 15614,
 • posiadamy uprawnionych spawaczy według EN287-1 oraz personel nadzoru spawalniczego EWE - European Welding Engineer, IWI - International Welding Inspector,
 • załoga posiada niezbędne doświadczenie do montażu i prefabrykacji urządzeń ze stali węglowych, kwasoodpornych oraz aluminium.
 
Konsulting w zakresie uprawnienia technologii spawalniczych (EN i ASME)
 • nadzór nad prowadzeniem prac spawalniczych,
 • szkolenie, egzaminowanie spawaczy według  EN 287-1 (wspóÂłpraca z TUV Rheinland),
 • optymalizacja prac spawalniczych,
 • wyceny, opinie techniczne, audyty wewnętrzne.
 
Antykorozja
 • malowanie tradycyjne (pistolet powietrzny),
 • malowanie hydrodynamiczne (pompa),
 • piaskowanie,
 • hydropiaskowanie.
 

Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Strona główna
O firmie

 

F.U.T. Wapo-Tech s.c. powstała w 2005 roku  na bazie wieloletniego doświadczenia zawodowego wspólników w branży antykorozyjnej, mechanicznej i spawalniczej.

Nowe doświadczenia zawodowe i chęć prowadzenia firmy nie tylko ze względów ekonomicznych predysponują F.U.T. Wapo-Tech do podejmowania nowych trudnych technologicznie zleceń.

Osiągnęliśmy sukces dzięki dobrej jakości wykonywanych prac, terminowym ich wykonywaniu, dobrej cenie, sprawnemu rozwiązywaniu problemów w szerokim zakresie branżowym.

W okresie swojej działalności  w latach 2005–2012 możemy pochwalić się wykonaniem między innymi :

 • Ponad 1250  zleceń montażu instalacji systemów antenowych UMTS/GSM/ Internet  w podziale :  stacje dachowe, 62 szt  wieże wolnostojące 42 -48 m, 41 szt  wieże  kościelne, 28  kominy max 102 m, 17 szt  maszty typu stoptower, 57 szt  maszty typu Monopol ok. 30 m, 32 szt montaż sprzętu FLEXI. Prace na terenie całego kraju w szczególności rejon Warszawy, Łodzi, Radomia, Kielc, Białegostoku, Ostrołęki, Płocka, Lublina, Jasła ….. Naszym zleceniodawcom przekazujemy stacje bazowe telefonii komórkowej po przeprowadzonych kompleksowo pracach budowlanych, instalacji tras kablowych i ich pomiarach, instalacji i integracji urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Kompleksowym remontem wieży obserwacyjnej 48 m Nadleśnictwo Łochów (zlecenie DRU ). Zakres prac obejmował wymianę wszystkich połączeń śrubowych, antykorozję, prace alpinistyczne, konserwację fundamentów
 • Budową instalacji IPOL Zakłady Chemiczne PCC Rokita w Brzegu Dolnym. Zakres prac obejmował prefabrykację i montaż rurociągów przesyłowych, montaż armatury i urządzeń, instalację elektryczną i automatyczną, prace alpinistyczne. Rurociągi DN 15 – DN 200 P265 GH, 304 L, max ciśnienia prób do 115 atm, zgodność Dyrektywą 97/23/UE
 • 26 szt urządzeń nalewczych do załadunku i rozładunku cystern kolejowych i autocystern samochodowych. Nalewaki ze stali węglowych ( np. P 265 GH, wysokostopowych ( np. 304, 321, 316L, 316Ti), aluminium. Stała współpraca z firmą Vak Pol& Gaz
 • Wykonaniem modernizacji czterech stanowisk do załadunku benzenu i chlorobenzenu do cystern kolejowych i autocystern samochodowych na wydziale CTP 4 PCC Rokita Brzeg Dolny

 • Remontem głównym przepompowni wody na Wiśle w m Wionczemin ( k/ Świniary ). Kompleksowy remont po zalaniu przepompowni – wyniesienie instalacji elektrycznych i automatycznych na antresolę, prace rozbiórkowe i ogólnobudowlane, instalacyjne łącznie z doprowadzeniem zasilania z sieci wodociągowej.
 • Remontem jazów i zasuw ze stali węglowej i kwasoodpornej w Podgórzu i w Dobrzykowie
 • Remontem pompy wysokiej wydajności ( 1800 l / s )
 • Montażem blach z Alloy 31 w kanale spalin EC Kozienice. Spawanie Inconel 625 met 131  135  141. Wyłożenie wnętrza kanału ( 27x7x7mb ) blachami wysokostopowymi .
 • Prefabrykacją i montażem reklamy wielkoformatowej pod neony świetlne Domy Towarowe Centrum. Remontem odnowieniem reklam Domy Towarowe Centrum.
 • Budową nowego wejścia do fabryki Procter&Gamble Warszawa. Prace konstrukcyjno montażowe, antykorozyjne i ogólnobudowlane.
 • Wymianą płaszcza w wymienniku tytanowym Wytwórnia chloru PCC Rokita
 • Wykonaniem dachu pływającego ze stali SS 304 o średnicy 9,53 mb – zbiornik spirytusu przemysłowego.
 • Wykonaniem i montażem wielu konstrukcji stalowych spawanych, malowanych, ocynkowanych na potrzeby budownictwa – magazyny, hale produkcyjne, antresole, obarierowania, estakady itp.
 • Antykorozja wiaduktów – autostrada A1 ok. 27500 m2
 • Modernizacjami samochodów specjalnych, zmiana nadwozi - ciągniki siodłowe, naczepy, kontenery, cysterny inne specjalistyczne. 
 • Współpracą w segmencie urządzeń transportu bliskiego (windy)
 

·         Zatrudniamy ok. 30 pracowników

·         Warsztat mechaniczno spawalniczy wyposażony w stanowiska produkcyjne – możliwość przerobu do 80 ton/miesięcznie konstrukcji lub rurociągów. Pełna dokumentacja odbiorowa

·         Możliwość wykonywania konstrukcji stalowych piaskowanych i malowanych lub cynkowanych ( ogniowo lub galwanicznie ). Malowanie hydrodynamiczne farbami w systemach epoksyd / poliuretan. Pomiary powłok, pełna dokumentacja. Śrutownia w trakcie realizacji. Praca w terenie 2 sprężarki spalinowe ( wydajność 10m3/min ).

·         Urządzenia spawalnicze 131,111,135,136,141 plazma ręczna, cięcie tlenowo acetylenowe, zgrzewanie.

·         Transport – samochody ciężarowe i dostawcze 8 szt, przyczepy 3 szt, podnośnik koszowy 18m ( UDT ), podnośnik teleskopowy ładowarka MANITOU (12m wysięgu, 3 tony udźwigu, UDT).

·         Minikoparka

·         Obróbka skrawaniem – tokarnia, frezarka, piła taśmowa

·         Walcarka do blach max 6 mm

·         Profesjonalny sprzęt alpinistyczny dla 8 alpinistów

·         Prowadzimy konsulting w zakresie uprawnienia technologii spawania. Przeprowadzamy egzaminy spawaczy w/g EN 287-1

 

 

 GENERAL OFFER OF COOPERATION

F.U.T. Wapo-Tech s.c. was founded in 2005 based on many years of professional experience in the industry partners associated with corrosion, mechanical and welding.

New professional experience and a readiness to run the company not only for profit  predispose the FUT Wapo-Tech to develop new technologically challenging assignments.

We achieved success through good quality of work, the time of their performance, good price, effective problem solving in a wide range of industry.

 

In the period of activity in 2005-2012, we done eg.:

 

• more than 1,250 installation of antenna systems UMTS / GSM / Internet in the distribution: station roof, 62 towers, each standing 42 -48 m, 41 church towers, 28 chimneys max got     102 m, 17 stoptower poles, 57 poles each type of monopoly about 30 m, 32 pieces of equipment installation FLEXI. Work throughout the country, in particular near area of Warsaw, Lodz, Radom, Kielce, Bialystok, Ostroleka, Plock, Lublin, Jaslo ..... Our principals pass the mobile communication base stations after such a complex construction work, installation of cable routes and their measurement, installation and integration of telecommunications equipment.

• Comprehensive renovation of the 48 m observation tower Łochów Forestry Commission (commission DRU). The range of work included the replacement of all bolts connections, anticorrosive, climbing works, conservation of foundations

• Built installation "IPOL" of a Chemical Plant PCC Rokita in Brzeg Dolny.The range of work included the fabrication and installation of pipelines, installation of fixtures and equipment, electrical installation and automatic and the work of climbing. The pipes DN 15 - DN 200 P265 GH, 304 L, max pressure tests up to 115 atm, the compliance directive 97/23/UE

• 26 pcs filling devices for loading and unloading of railway tank cars and tank trucks. Carbon steel taps (eg P 265 GH, of high (eg 304, 321, 316L, 316L), aluminum. Constant collaboration with VakPol & Gas

• Modernisation  4 stations for loading of benzene and chlorobenzene into rail tank cars and tank trucks at the Faculty of CTP 4 PCC Rokita Brzeg Dolny

• The main Repairs of water pumping station on the Vistula Wionczemin  ( near Świniary). A comprehensive renovation of the pump, the elevations of electrical and automatic to the mezzanine, demolition and general construction, including installation of power cables from the mains supply.

• Repair of weirs and full-way gate valve of carbon steel and stainless in Podgórze and Dobrzyków

• Repair of high-performance pump (1800 l / s)

• Mounting plates of Alloy 31 in the exhaust channel EC Kozienice. Welding of Inconel 625 cc 131 135 141st Lining the interior of the channel (27x7x7mb) high-alloys steel plates.

• Fabrication and installation of large format advertising in neon lighting department stores Centre. Renovation of the renewal of advertising department stores Centre.

• Construction of new entrance to the factory, Procter & Gamble Warsaw. The work of construction and assembly, anticorrosive and general construction.

• Replacing the coat in the heat exchanger Titanium Label chlorine PCC Rokita

• Execution of the floating roof steel SS 304 with a diameter of 9.53 meters - a tank of industrial alcohol.

• Execution and installation of many welded steel construction, painted, galvanized steel for construction - warehouses, production halls, mezzanines, flyovers, etc.

• Anticorrosive viaducts - A1 motorway about 15 000 m2

• modernization of special vehicles, changing body - tractors, trailers, containers, truck tanks other specialist.

• Cooperation in the segment handling equipment (elevators)

 

 

 

Data on the processing capacity:

• We employ approximately 30 employees

• We lead a mechanical and welding workshop. The possibility of processing up to 80 tons / month or pipeline construction. Full documentation of acceptance.

• The ability to perform structural steel sandblasted and painted or galvanized (galvanized or plated). Hydrodynamic painting epoxy paint systems / polyurethane. Measurements of shells, full documentation. Grit-blasting machine in progress. Working outside in the two compressors, internal combustion (efficiency 10m3/min).

• Welding 111,131,135,136,141, plasma hand, oxy acetylene cutting, welding, welding by pressure.

• Transpor – 1 Truck and 8 vans, 3 trailer, truck-mounted platform 18m (UDT), telescopic loader MANITOU (12m jib, 3 ton capacity, UDT).

• Small shovel

• Machining - lathe, milling machine, band saw

• Rolling-mill stand for sheets up to 6mm

• Professional mountaineering equipment for 8 climbers

• We provide consulting in the field of welding power. We can doing exam welders / g EN 287-1

Licenses and certificates:

• Welding Technology in accordance with EN 15 614 for steel P265 GH, S355J2G3, 304L, 316, to call the SS / CS in the methods 141, 135, 111

• Certification of welders according to EN 287 1 - 1.2 Gr Gr Gr 5 8 in the methods 141, 111, 135, 136

• Certified Welding Engineer EWE, IWE

• Certified Welding Inspector IWI

• Certified Level II Visual Testing (VT II)

• Powers Electric, gas and electricity in the operation and supervision

• Powers of forklifts, aerial platforms, excavators

• climbing training certificates

Our offer includes complex task. We have appropriate experience and expertise to conduct a serious and responsible jobs. We employ professional technical staff. We are trying to present a short time and the tasks carried out in accordance with the agreed timetable.

A company run on a modern system. We have appropriate procedures and instructions which modify the requirements of the customer. We are currently implementing a quality system according to EN 3834 - Quality in welding.

Notes with satisfaction that most of the companies we work with is back with new orders.

We encourage you to contact us and use our products and services.

 

WAPO-TECH Company also proposes to work in the segment handling equipment (elevators)

We recommend:

• passenger lifts and passenger and cargo services to electric and hydraulic

• Service lifts with a capacity from 5 to 300 kg

• Simplified Service lifts with a capacity of up to 500 kg

• Special lifts for the transport of pallets with a capacity from 300 to 500 kg

• Service lifts with a capacity from 500 to 1000 kg

• Platform-driven vertical screw or hydraulic transport of disabled persons with capacity to 500 kg

• shafts of steel structures according to their own records or ordering the execution of:

stainless steel

carbon steel protected against corrosion by a color according to RAL

safety glass as the execution of panoramic

a complete steel structures for cladding sheet, plate or other materials

 

The area of ​​activity is entire country and neighbors. The offer is for lifting and construction companies, government agencies, housing associations and private individuals.

 

 
Konsulting w zakresie uprawnienia technologii spawalniczych (EN i ASME)
 • nadzór nad prowadzeniem prac spawalniczych,
 • szkolenie, egzaminowanie spawaczy według  EN 287-1 (wspóÂłpraca z TUV Rheinland),
 • optymalizacja prac spawalniczych,
 • wyceny, opinie techniczne, audyty wewnętrzne.
Czytaj całość